Reklamní sdělení
US Army v Čechách 1945https://www.westbohemia1945.czWEB a E-SHOP sběratele US militarií a předmětů připomíná osvobození českého západu v roce 1945.
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.

Ing. Radovan Urválek

- provádí znalecké stanovení ceny obvyklé ("odhad ceny") interiérů a nábytku
- posuzuje a porovnává cenové nabídky

Oceňování majetku se řídí:
- zákonem č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a 
- vyhláškou 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění posledních předpisů.
Od 1. 1. 2021 bude zákon nahrazen zákonem 237/2020 

Věci movité, kam patří nábytek a interierové prvky, se oceňují cenou obvyklou.

Obvyklá cena je v zákoně o oceňování majetku definována v ustanovení § 2 odst. 1 od roku 1997.

 § 2 Způsoby oceňování majetku a služeb
odst. 1
          Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

Pro pochopení termínu cena obvyklá je důležitá výše uvedená věta "Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci"

Cena obvyklá se vypočítá takto:

Použité zkratky

TH                       technická hodnota
THN                     výchozí technická hodnota
ZA                        základní amortizace
PS                       přirážka nebo srážka dle zjištěného stavu při obhlídce
CČ                       cena časová
CN                       cena výchozí
COB                    cena obvyklá
KP                       koeficient prodejnosti

Výpočet technické hodnoty                            TH      =      THN  x (100-ZA) x  (100±PS)
                                                                                                            104

Výpočet ceny časové                                    CČ       =       CN x TH 
                                                                                            100%

Výpočet ceny obvyklé                                  COB     =       CČ x KP

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah